Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Đăng ngày 11-03-2021 09:46
585 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 1051/UBND-NC ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH