Từ ngày : 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 17/06/2024

  • Thứ 3 Ngày 18/06/2024

  • Thứ 4 Ngày 19/06/2024

  • Thứ 5 Ngày 20/06/2024

  • Thứ 6 Ngày 21/06/2024

  • Thứ 7 Ngày 22/06/2024

  • Chủ nhật Ngày 23/06/2024

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 23-06-2024