Xem với cỡ chữ     In bài viết
Hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề đặt ra

Thứ ba, 13/02/2018
(ThanhtraHatinh)  Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, thời gian qua Thanh tra Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động triển khai một số nội dung:

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN (Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 11/12/2015 về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN); triển khai việc phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/9/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 29/6/2016); tiếp tục đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 2989/UBND-NC ngày 29/6/2016); ban hành Quy định chế độ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, đối với thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 ban hành).

Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa:

Về minh bạch tài sản, thu nhập: Năm 2016 có 84/84 đơn vị, với 10.423 người đã hoàn thành (tỷ lệ 99,9%). Số người chậm thực hiện kê khai 10 người (do ốm dài ngày và đi học tập, công tác dài hạn ở nước ngoài). Số bản công khai theo hình thức niêm yết: 3.157/10.423 bản (tỷ lệ 30,2%); Số bản công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 7.266/10.423 bản (tỷ lệ 69,8%). Qua báo cáo của các đơn vị chưa có trường hợp nào kê khai TSTN không trung thực phải xác minh. Hiện nay, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đang triển khai thực hiện thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6876/UBND-NC1 ngày 1/11/2017.

Toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 419 CBCC, VC (cấp sở, ngành: 141 người, cấp huyện: 278 người).

Thông qua hoạt động thẩm định dự án và kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư,  thẩm tra quyết toán các dự án của Sở Tài chính đã cắt giảm, tiết kiệm 29.526 triệu đồng; qua kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm, tiết kiệm 162.600 triệu đồng.

Tính đến 15/11/2017, toàn tỉnh đã triển khai 392 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.747 đơn vị, cá nhân; đã phát hiện sai phạm tại 895 đơn vị, cá nhân. Tổng số sai phạm phát hiện qua thanh tra 24.635 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi vào NSNN 8.996 triệu đồng; xử lý khác 15.609 triệu đồng; xử phạt hành chính 751 trường hợp với số tiền 2.879,4 triệu đồng. Riêng Thanh tra tỉnh triển khai 10 cuộc thanh tra tại 23 đơn vị; đã phát hiện sai phạm 12.550 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi NSNN 6.143 triệu đồng, xử lý khác 6.406 triệu đồng

Tuy nhiên, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu, yêu cầu, Thanh tra tỉnh đề xuất một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. Người đứng đầu phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, chịu trách nhiệm trước cấp trên khi để xảy ra vi phạm, tham nhũng tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: Việc thực hiện định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của CBCC,VC; minh bạch tài sản thu nhập của CBCC, VC và đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra nhằm đấu tranh, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; những lĩnh vực, ngành nghề nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xã hội quan tâm.  Đồng thời, công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra nhất là kết luận thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan đơn vị có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị mình quản lý xảy ra tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp trong việc xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thế, cá nhân có sai phạm bị phát hiện qua thanh tra; phối hợp với các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tiêu cực tham nhũng.

4. Đề nghị HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò phản biện xã hội; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, các Ban giám đầu tư cộng đồng cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục động viên hội viên tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

5. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tham nhũng; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ đã xác định: Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần sự vào cuộc thật sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm từ phía người dân./.


Anh Trúc, LTT - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh