Xem với cỡ chữ     In bài viết
Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân: phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới.

Thứ bảy, 29/09/2012
(Trích “Sao cho được lòng dân”. Ngày 12.10.1945. Toàn tập, tập 4, trang 47-48)