Xem với cỡ chữ     In bài viết
Thanh tra là nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ.

Thứ bảy, 29/09/2012
(Trích lời huấn thị của Bác tại Hội nghị Cán bộ Thanh tra toàn miền Bắc Ngày 05.03.1960)