Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Văn hóa tạo sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Đăng ngày 24-11-2021 09:58
5534 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH