Đơn vị :  
Họ tên :     
 
STT Họ tên Chức vụ
Số điện thoại
Đơn vị Nhà riêng Di động
Email
1 Thái Sinh Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.855.361 0913.294.626
sinht.ttra@hatinh.gov.vn
2 Phan Tiến Phú Phó Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.690.734 0913.396.864
ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
3 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.858 711 0912.435.799
thanglt.ttra@hatinh.gov.vn; letoanthangttht@gmail.com
4 Hoàng Thị Thu Văn thư
0393.850.265 0973.860.621
thuht.ttra@hatinh.gov.vn
5 Kiều Ngọc Tuấn Trưởng phòng
0393.858.712 0913.294.537
tuankt.ttra@hatinh.gov.vn
6 Mai Thị Hồng Hạnh Thanh tra viên
01687.088.886
hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
7 Lê Thị Diên Văn thư
0985.737.562
lethidienttht@yahoo.com.vn
8 Phan Trọng Đại Kế toán trưởng
0913.250.415
daipt.ttra@hatinh.gov.vn
9 Trương Văn Ninh Lái xe
0919.781.486
ninhtv.ttra@hatinh.gov.vn
10 Nguyễn Đức Ngạn Trưởng phòng
0393.892.419 0912.636.374
ngannd.ttra@hatinh.gov.vn
Trang : 1 2 3 4