Đơn vị :  
Họ tên :     
 
STT Họ tên Chức vụ
Số điện thoại
Đơn vị Nhà riêng Di động
Email
1 Võ Văn Phúc Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.855.361 0977 747 777
Vovanphuc@hatinh.gov.vn
2 Phan Tiến Phú Phó Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.690.734 0913.396.864
ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
3 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.858 711 0912.435.799
thanglt.ttra@hatinh.gov.vn; letoanthangttht@gmail.com
4 Kiều Ngọc Tuấn Phó Chánh Thanh tra Tỉnh
0393.858.712 0913.294.537
tuankt.ttra@hatinh.gov.vn
5 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh văn phòng
01687.088.886
hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
6 Lê Thị Diên Văn thư
0985.737.562
lethidienttht@yahoo.com.vn
7 Trương Văn Ninh Thanh tra viên
0919.781.486
ninhtv.ttra@hatinh.gov.vn
8 Dương Tất Thành Lái xe
0904.145.677
thanhdt.ttra@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Anh Trúc Trưởng phòng
0393 855 580 0977.607.372
trucnta.ttra@hatinh.gov.vn
10 Trần Thị Thanh Nga Thanh tra viên
0915.929.492
ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
Trang : 1 2 3