Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Danh bạ Thanh tra tỉnh

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Phạm Thị Quỳnh Trang Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0972.242.968
2 Võ Văn Phúc Chánh Thanh tra tỉnh 0977747777
3 Đặng Hà Sâm Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 0976.331.126
4 Cù Huy Hướng Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0975.529.777 huongttvq@gmail.com
5 Từ Quốc Việt Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0888.282.299 tuquocvietttht@gmail.com
6 Đoàn Thị Nguyệt Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0977.854.386 doannguyetht@gmail.com
7 Lê Viết Anh Tuấn Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2 0984.245.577
8 Trương Hoài Nam Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 3 0913.038.687 truonghoainamttht@gmail.com
9 Võ Quang Hưng Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 3 0917.373.556 voquanghungttht@gmail.com
10 Nguyễn Nữ Quỳnh Giang Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 3 0379.333.202
11 Trần Viết Thắng Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 4 0936.783.568 tranvietthang.ttr@gmail.com
12 Ngô Thị Lợi Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 0949.998.514 ngothiloittht@gmail.com
13 Nguyễn Thị Thùy Dương Phụ trách Kế toán 0963.043.268 nguyenthuyduongttht@gmail.com
14 Thái Quang Hưng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 0914.607.778 tqhung.ttht@gmail.com
15 Trương Văn Cường Chánh văn phòng 0912.625.802 cuongtv.ttra@hatinh.gov.vn
16 Võ Thị Hoa Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0987.698.677 hoavt.ttra@hatinh.gov.vn
17 Đặng Thị Quỳnh Nga Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 3 0983.450.308 ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Xuân Đào Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0912.676.989 daonx.ttra@hatinh.gov.vn
19 Trần Văn Hiền Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 0913.294.157 hientv.ttra@hatinh.gov.vn
20 Lê Bá Đức Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0904.992.666 duclb.ttra@hatinh.gov.vn
21 Phan Quang Cương Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0982.880.803 cuongpq.ttra@hatinh.gov.vn
22 Nguyễn Thừa Thông Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0913.384.440 thongnt.ttra@hatinh.gov.vn
23 Lê Văn Cường Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0945.940.868 cuonglv.ttra@hatinh.gov.vn
24 Trịnh Công Minh Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0983.910.502 minhtc.ttra@hatinh.gov.vn
25 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh văn phòng 0915.234.358 hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
26 Kiều Ngọc Tuấn Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3690 734 0913.294.537 ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
27 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3858 711 0912.435.799 thanglt.ttra@hatinh.gov.vn; letoanthangttht@gmail.com