Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Danh bạ Thanh tra tỉnh

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Võ Văn Phúc Chánh Thanh tra tỉnh 0239 3855 361 0977 747 777 vovanphuc@hatinh.gov.vn
2 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3858 711 0912.435.799 thanglt.ttra@hatinh.gov.vn; letoanthangttht@gmail.com
3 Kiều Ngọc Tuấn Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3690 734 0913.294.537 ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
4 Trương Văn Cường Phó Chánh văn phòng 0912.625.802 cuongtv.ttra@hatinh.gov.vn
5 Phan Tiến Phú Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3690 734 0913.396.864 ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
6 Phan Quang Cương Chánh Văn phòng 0982.880.803 cuongpq.ttra@hatinh.gov.vn
7 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh văn phòng 01687.088.886 hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Hòa Kế toán trưởng 0978.586.088 hoantt.ttra@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Anh Trúc Trưởng phòng 0239 3855 580 trucnta.ttra@hatinh.gov.vn
10 Trịnh Công Minh Trưởng phòng 0983.910.502 minhtc.ttra@hatinh.gov.vn
11 Trần Văn Hiền Trưởng phòng 0905.865.738 hientv.ttra@hatinh.gov.vn
12 Lê Văn Dũng Trưởng phòng 0915.380.888 dunglv.ttra@hatinh.gov.vn
13 Đậu Thị Mai Dung Trưởng phòng 0947.463.295 dungdtm.ttra@hatinh.gov.vn
14 Lê Bá Đức Phó Trưởng Phòng 0904.992.666 duclb.ttra@hatinh.gov.vn
15 Lê Văn Cường Phó Trưởng Phòng 0912.488.151 cuonglv.ttra@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Xuân Luật Phó Trưởng Phòng 0913.071.276 luatnx.ttra@hatinh.gov.vn
17 Nguyễn Thừa Thông Phó Trưởng Phòng 0913.384.440 thongnt.ttra@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Xuân Đào Phó Trưởng Phòng 0912.676.989 daonx.ttra@hatinh.gov.vn
19 Lê Thị Diên Văn thư 0985.737.562 lethidienttht@yahoo.com.vn
20 Trần Thị Thanh Nga Thanh tra viên 0915.929.492 ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
21 Võ Thị Hoa Chuyên viên 0987.698.677 hoavt.ttra@hatinh.gov.vn
22 Trần Đình Kỳ Thanh tra viên 0912.128.838 kytd.ttra@hatinh.gov.vn
23 Đào Thị Phương Thảo Thanh tra viên 0982.730.116 thaodtp.ttra@hatinh.gov.vn
24 Nguyễn Tiến Dũng Thanh tra viên 0913.013.914 dungnt.ttra@hatinh.gov.vn
25 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên 0917.748.998 lethithuhienttht@gmail.com
26 Đỗ Xuân Sinh Thanh tra viên 0912.136.360 sinhdx.ttra@hatinh.gov.vn
27 Phạm Thị Quỳnh Trang Chuyên viên 0164.959.0345 trangptq.ttra@hatinh.gov.vn
28 Trương Văn Ninh Thanh tra viên 0919.781.486 ninhtv.ttra@hatinh.gov.vn
29 Đặng Thị Quỳnh Nga Thanh tra viên 0983.450.308 ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
30 Dương Tất Thành Lái xe 0904 145 677 thanhdt.ttra@hatinh.gov.vn