Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Phòng Nghiệp vụ 1

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Cù Huy Hướng Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0975.529.777 huongttvq@gmail.com
2 Võ Thị Hoa Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0987.698.677 hoavt.ttra@hatinh.gov.vn
3 Lê Văn Cường Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0945.940.868 cuonglv.ttra@hatinh.gov.vn
4 Trịnh Công Minh Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0983.910.502 minhtc.ttra@hatinh.gov.vn