Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Phòng Nghiệp vụ 2

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Trần Văn Hiền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0913.294.157 hientv.ttra@hatinh.gov.vn
2 Từ Quốc Việt Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0888.282.299 tuquocvietttht@gmail.com
3 Phạm Thị Quỳnh Trang Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0972.242.968 trangptq.ttra@hatinh.gov.vn
4 Lê Viết Anh Tuấn Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0984.245.577 tuanlva.ttra@hatinh.gov.vn
5 Phan Anh Sơn Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0915.152.388 sonpa.ttra@hatinh.gov.vn
6 Trần Thái Từ Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0984.212.088 tutt.ttra@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Hòa Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0978.586.088 hoantt.ttra@hatinh.gov.vn
8 Đỗ Xuân Sinh Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0912.136.360 sinhdx.ttra@hatinh.gov.vn