Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Phòng Nghiệp vụ 2

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Phạm Thị Quỳnh Trang Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0972.242.968
2 Từ Quốc Việt Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0888.282.299 tuquocvietttht@gmail.com
3 Đoàn Thị Nguyệt Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0977.854.386 doannguyetht@gmail.com
4 Lê Viết Anh Tuấn Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2 0984.245.577
5 Nguyễn Xuân Đào Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0912.676.989 daonx.ttra@hatinh.gov.vn
6 Lê Bá Đức Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0904.992.666 duclb.ttra@hatinh.gov.vn