Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Phòng Nghiệp vụ 3

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Trương Hoài Nam Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 3 0913.038.687 truonghoainamttht@gmail.com
2 Võ Quang Hưng Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 3 0917.373.556 voquanghungttht@gmail.com
3 Nguyễn Nữ Quỳnh Giang Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 3 0379.333.202
4 Đặng Thị Quỳnh Nga Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 3 0983.450.308 ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
5 Phan Quang Cương Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0982.880.803 cuongpq.ttra@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Thừa Thông Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0913.384.440 thongnt.ttra@hatinh.gov.vn