Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Phòng Nghiệp vụ 4

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Nguyễn Thừa Thông Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 và phụ trách Phòng Nghiệp vụ 4 0913.384.440 thongnt.ttra@hatinh.gov.vn
2 Thái Quang Hưng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 0914.607.778 tqhung.ttht@gmail.com
3 Ngô Thị Lợi Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 0949.998.514 ngothiloittht@gmail.com
4 Trần Viết Thắng Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 4 0936.783.568 tranvietthang.ttr@gmail.com
5 Đặng Hà Sâm Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 0976.331.126 samdh.ttra@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Huy Hoàng Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 4 0946.722.828 nguyenhuyhoangtc@gmail.com