Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Phòng Nghiệp vụ 4

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Đặng Hà Sâm Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 0976.331.126
2 Trần Viết Thắng Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 4 0936.783.568 tranvietthang.ttr@gmail.com
3 Ngô Thị Lợi Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 0949.998.514 ngothiloittht@gmail.com
4 Thái Quang Hưng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 0914.607.778 tqhung.ttht@gmail.com
5 Trần Văn Hiền Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 0913.294.157 hientv.ttra@hatinh.gov.vn