Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chuyển đổi số

Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

19-11-2022
Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại...
Hà Tĩnh gắn chuyển đổi số với xây dựng nên hành chính hiệu lực, hiệu quả

Hà Tĩnh gắn chuyển đổi số với xây dựng nên hành chính hiệu lực, hiệu quả

20-05-2022
Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xem là “chìa khóa” để Hà Tĩnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước

28-04-2022
Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022.
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH