Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

06-12-2022
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

29-06-2022
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 10/01/2022 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022

29-03-2022
Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022
 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành

28-03-2022
Hưởng ứng phong trào thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” do Thanh tra Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022” do UBND tỉnh phát động, Thanh...
Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

30-11-2021
Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 như sau:
Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

11-11-2021
Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua năm 2021, cụ thể như sau:
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

13-10-2021
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 372/KHUBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

02-06-2021
Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành
Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm  190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

28-05-2021
Hưởng ứng phong trào thi đua “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”do UBND tỉnh phát động, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đặc biệt trong toàn ngành
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến  trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

28-05-2021
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch thực hiện trong toàn ngành
Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh

Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh

12-04-2021
Thực hiện Kế hoạch số 69 /KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 23/01/2021 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021 của đơn vị
Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Thanh tra tỉnh năm 2021

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Thanh tra tỉnh năm 2021

25-03-2021
Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan năm 2021
Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

11-03-2021
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm...
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021

05-02-2021
Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021, Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

04-02-2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 tại cơ quan Thanh tra tỉnh
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn ngành Thanh tra

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn ngành Thanh tra

04-02-2021
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn ngành Thanh tra
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

25-01-2021
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

23-01-2021
Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của đơn vị trong năm 2021
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

15-01-2021
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

Một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

30-07-2020
Ngày 08/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2213/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Thanh tra trong thời gian tới, đây được coi là cơ sở pháp lý...
1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH