Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công vănSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 677/TT-VP 06/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông
2 675/TT-VP 06/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Lộc Hà
3 696/TT-VP 03/12/2021 V/v lấy ý kiến về dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 693/TT-NV3 03/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở LĐTBXH
5 690/TT-NV4 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 (Đức Thọ)
6 687/TT-VP 02/12/2021 V/v phối hợp, cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
7 685/TT-NV1 01/12/2021 V/v góp ý xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở TN&MT
8 683/TT-NV1 30/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của huyện Nghi Xuân
9 681/TT-NV4 30/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của sở GDĐT
10 680/TT-NV2 30/11/2021 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của sở Kế hoạch và Đầu tư
11 679/TT-NV4 30/11/2021 V/v cho ý kiến về Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Thạch Hà
12 674/TT-NV3 29/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra thị xã Hồng Lĩnh
13 673/TT-NV2 29/11/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Hương Sơn
14 672/TT-VP 29/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Can Lộc
15 670/TT-NV1 29/11/2021 V/v góp ý xây dựng KH thanh tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp PTNT
16 669/TT-NV1 29/11/2021 V/v góp ý xây dựng KH thanh tra năm 2022 của huyện Hương Khê
17 667/TT-NV4 28/11/2021 V/v góp ý kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Công thương
18 664/TT-NV2 28/11/2021 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Xây dựng
19 663/TT-NV3 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
20 662/TT-NV2 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Tĩnh
21 661/TT-NV3 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của huyện Vũ Quang
22 660/TT-NV1 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của thị xã Kỳ Anh
23 26-CV/BCĐ 26/07/2020 Chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
24 1371/UBND-TH 25/07/2017 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH