Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 688/TT-NV1 02/12/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
2 118/BC-TT 30/11/2021 BC Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH