Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

Đăng ngày 11-11-2021 09:37
4417 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua năm 2021, cụ thể như sau:

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH