Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

Đăng ngày 07-07-2021 09:09
1230 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 07/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 20/KL-TT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên khắc phục một số tồn tại hạn chế đồng thời xử lý về kinh tế. Cụ thể:

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH