Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Thông tin về Ngân sách
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

17-01-2023
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

04-11-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

11-10-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

26-08-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

08-08-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

26-07-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

07-07-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

10-06-2022
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

01-11-2021
Trích ngân sách, số tiền 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra (tại Khoản 1 Mục II Phụ lục ạt động cho Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh.
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

15-10-2021
cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ công tác, Đoàn thanh tra liên ngành, Đoàn xác minh khiếu nại như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4027/STC-NS ngày 04 tháng 10 năm 2021
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

07-09-2021
cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1316/STC-HCSN ngày 16 tháng 4 năm 2021
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

06-08-2021
bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ công tác theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Thanh tra tỉnh

24-03-2021
Quyết định về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

04-02-2021
cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí hoạt động cho các Đoàn xác minh nội dung khiếu nại theo Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 và Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

22-01-2021
bố trí kinh phí hoạt động cho Đoàn xác minh nội dung khiếu nại (được thành lập tại Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh)
1 2
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH