Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tổ chức bộ máy
Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh

Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh

20-10-2023
Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh (Cập nhật đến ngày 20/10/2023)
Cơ cấu tổ chức, phòng ban thuộc Thanh tra tỉnh

Cơ cấu tổ chức, phòng ban thuộc Thanh tra tỉnh

07-01-2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh
Lãnh đạo hiện nay

Lãnh đạo hiện nay

08-07-2020
Lãnh đạo cơ quan tỉnh hiện nay gồm: 01 Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh thanh tra.
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

17-04-2018
Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH