Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Đăng ngày 13-10-2021 09:36
191 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 372/KHUBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH