Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chức năng nghiệp vụ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 05-01-2023 10:29
52 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH