Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin về Ngân sách

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 01-11-2021 09:55
524 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trích ngân sách, số tiền 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra (tại Khoản 1 Mục II Phụ lục ạt động cho Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH