Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin về Ngân sách

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 07-09-2021 09:56
601 Lượt xem
Xem cỡ chữ

cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1316/STC-HCSN ngày 16 tháng 4 năm 2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH