Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin về Ngân sách

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 04-02-2021 10:00
70 Lượt xem
Xem cỡ chữ

cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí hoạt động cho các Đoàn xác minh nội dung khiếu nại theo Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 và Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH