Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức, phòng ban thuộc Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 07-01-2021 15:22
1470 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH