Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

30-07-2020
Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ năm 2011-2020

30-07-2020
Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ năm 2011-2020
1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH