Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trong năm 2020

Đăng ngày 25-05-2021 14:51
38 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi tắt là Đề án 861).

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH