Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Thực hiện pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Thực tiễn qua thanh tra ở một số trường đại học

Đăng ngày 17-11-2021 14:06
5814 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, mà nòng cốt là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 43) là công cụ rất quan trọng trong quản lý Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học ở Việt Nam nói riêng. Theo Nghị định 43 những nội dung tự chủ, tự chịu trách nhiệm bao gồm (i) Thực hiện nhiệm vụ, (ii) Tổ chức bộ máy, (iii) Biên chế, (iv) Tài chính.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH