Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Sửa đổi, hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Đăng ngày 11-11-2021 14:17
952 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực tiễn; những thành công, hạn chế, bất cập của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành được phát hiện từ thực tiễn công tác thanh tra, quản lý Nhà nước và phòng, chống tham nhũng sẽ là căn cứ để sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH