Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Rà soát một số quy định pháp luật Việt Nam về giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc

Đăng ngày 12-11-2021 14:07
1434 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây viết tắt là Công ước) đã tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác giữa các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Việc tham gia Công ước đòi hỏi hệ thống pháp luật quốc gia phải có quy định phù hợp, tương đồng với những chuẩn mực được đặt ra trong Công ước. Yêu cầu này buộc các quốc gia thành viên phải tiến hành (i) Rà soát thể chế pháp luật quốc gia và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn Công ước; (ii) Nội luật hóa, sửa đổi, bổ sung quy định đối với những nội dung chưa có hoặc chưa phù hợp.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH