Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Đăng ngày 09-11-2021 20:36
262 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH