Tiêu đề     
Lĩnh vực:     
Đơn vị thực hiện :   

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


STT
Tên thủ tục
Đơn vị thực hiện
1  Thủ tục xử lý đơn - Cấp xã  Thanh tra CP - Cấp Xã
2  Thủ tục xử lý đơn - Cấp Huyện  Thanh tra CP - Cấp Huyện
3  Thủ tục xử lý đơn - Cấp Tỉnh  Thanh tra CP - Cấp Tỉnh
4  Tiếp công dân  Thanh tra tỉnh
5  Tiếp nhận và xử lý đơn thư KN - TC  Thanh tra tỉnh
6  Giải quyết khiếu nại  Thanh tra tỉnh
7  Giải quyết tố cáo  Thanh tra tỉnh
Trang 1