Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi

Đăng ngày 12-07-2021 14:41
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trên cơ sở những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Thanh tra, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nhu cầu khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay, việc sửa đổi toàn diện Luật Thanh tra hiện hành là cần thiết.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH