Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đăng ngày 17-08-2021 14:31
134 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhà nước cũng là một cổ đông hay thành viên góp vốn tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Tuy nhiên, Nhà nước là một chủ thể trừu tượng, phải hiện diện thông qua nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau, thực tế đó làm cho việc thực hiện các quyền của cổ đông, của thành viên góp vốn trở nên phức tạp. Nhà nước phải quy định cơ chế đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước để quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và giao cho một cơ quan của Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH