Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mới hiện nay

Đăng ngày 15-09-2021 14:24
1884 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) là hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... của CB, ĐV, qua đó giúp cho đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín trong quần chúng. Công tác giáo dục, quản lý CB, ĐV nếu thực hiện bài bản, khoa học, có chất lượng sẽ giảm tải áp lực cho công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, bởi khi CB, ĐV nêu cao tính đảng, thanh liêm về nhân cách sẽ hạn chế tới mức thấp nhất các tiêu cực, yếu kém.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH