Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Vai trò của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra

Đăng ngày 12-08-2021 14:32
40 Lượt xem
Xem cỡ chữ

“Đối tượng thanh tra” được hiểu là chủ thể có quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định mà hoạt động thanh tra tác động đến nhằm xem xét, đánh giá, kết luận việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hoặc một công việc cụ thể có liên quan trực tiếp tới nội dung thanh tra. Việc xác định thống nhất, đầy đủ và có cách tiếp cận rõ ràng về đối tượng thanh tra có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động thanh tra. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH